Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2527/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Theo đó duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành với những nội dung chủ yếu sau:
Vị trí xác định theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1164/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh. Quy mô khoảng 407.677 m2, quy mô dân số khoảng 11.000 – 12.000 người, tỷ lệ lập quy hoạch 1/500.
Là khu dân cư theo quy hoạch được xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở tại khu vực với mục tiêu cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây dựng góp phần thực hiện phát triển đô thị theo đúng quy hoạch, đảm bảo cho quá trình đô thị hóa đạt hiệu quả cao. Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai quy hoạch. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.
Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Long Thành Riverside với vốn của chủ đầu tư và vốn vay. Thời gian lập và trình duyệt đồ án quy hoạch 06 tháng từ khi nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đính kèm: Quyết định 2527/QĐ-UBND

Thu Hằng